+46 (0)31 763 26 00

Kommuniké från Årsstämma i Acosense AB 2018-05-24

2018-05-25T15:57:55

1. Årsstämman öppnades av Ingvar Andersson.
2. Ingvar Andersson valdes till ordförande att leda årsstämman.
3. Vid stämman var 1 915 745 (44,58 %) aktier av totalt 4 297 800 aktier representerade.
4. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.
5. Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
6. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
7. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 medlemmar.
8. Stämman beslutade att Styrelsearvode skall utgå till styrelsens ordförande 140 000 kronor, samt 70 000 kronor vardera till övriga ledamöter, totalt 420 000 kronor. Revisionsarvoden enligt godkänd räkning.
9. Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Ingvar Andersson, (omval), Peter Eriksson (omval), Peter Löfgren (omval), och Lars-Olof Gustavsson (omval), Per Zellman (nyval).
10. Stämman valde Ernst & Young AB som revisor med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor.
11. Till styrelsens ordförande valdes Ingvar Andersson.
12. Stämman beslutade att en valberedning skall bildas av bolagets fyra största ägare
13. Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission enligt tidigare presenterat förslag, sammanlagt högst en och en halv miljon aktier (1 500 000).
14. Bolagstämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Övrigt förekom icke.

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information
Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: [email protected]

Kort om Acosense
Acosense AB (publ. noterat på Aktietorget) grundades 2009. Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika teknik som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerlig och i realtid samt installeras utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.
acosense.comTillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-05-25

Skicka kommentar