+46 (0)31 763 26 00

Kallelse till extra bolagsstämma

2018-03-28T17:30:00
Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790-4981 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 16 april 2018 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Stampgatan 20 A, i Göteborg.

Inregistrering sker från och med klockan 9.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 april 2018 och dels anmäla sig hos Bolaget helst före klockan 12.00 fredagen den 13 april 2018 per e-post till [email protected], eller genom brev under adress Acosense AB, Stampgatan 20A, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före tisdagen den 10 april 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på acosense.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än två år. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som aktieägare i aktieboken den 10 april 2018.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning för stämman

7. Beslut om nyemission

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 7:

Styrelsen i Acosense AB föreslår stämman att besluta om företrädesemission med villkor enligt följande:

  • Att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 429 780 kronor genom nyemission av högst 2 148 900 aktier envar med kvotvärde 0,20 krona.
  • Teckningskursen ska vara 4 kronor per aktie och därmed skall högst 8 595 600 kronor betalas för de 2 148 900 aktierna.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 april 2018.
  • Att teckning av aktier ska ske under teckningsperioden 30 april – 16 maj 2018, men att styrelsen har rätt att vid behov förlänga teckningsperioden.
  • Att betalning för nya aktier skall ske i enlighet med anvisningar i emissionsmemorandumet vilket innebär att teckning med stöd av teckningsrätter betalas senast vid teckningsperiodens slut. För övriga som erhållit tilldelning ska likviddag framgå på avräkningsnotan, dock senast i juni 2018.
  • De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2018.
  • Att de nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt för nuvarande aktieägare genom att aktieägare på avstämningsdagen erhåller en teckningsrätt för varje ägd befintlig aktie. Att det krävs två teckningsrätter för teckning av en ny aktie, dvs villkoren 1:2.
  • Aktier som inte tecknas genom nyttjande av teckningsrätter fördelas i första hand via så kallad subsidiär teckningsrätt vilket innebär att aktierna fördelas utifrån vad som tecknats med stöd av teckningsrätter till de som vill ha ytterligare tilldelning.
  • I andra hand fördelas aktierna som inte tecknas med stöd av teckningsrätter till övriga tecknare, såväl privata som institutionella investerare som tecknat sig i emissionen.

Skälet till att genomföra en nyemission är att bolaget behöver stärka rörelsekapitalet och öka kapitalet för att accelerera sälj- och marknadsföringsinsatserna. Därutöver ska emissionen tillföra resurser för slutförandet av Ex-certifiering av Acospector i enlighet med ATEX-direktivet och utvecklingen av Acosenses nya analysinstrument Preventor.

Upplysningar på stämman  

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 

Göteborg den 28 mars 2018

Styrelsen i Acosense AB

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post:

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

acosense.com.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-03-28

Skicka kommentar